ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. A Tájékoztató célja, hatálya

1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a

Cégnév: Dream Works Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2216 Bénye Fő ut 77

Telephely: 1036 Budapest, Bécsi ut 65

Cégjegyzék szám: 13-09-205538

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 27933446-2-13

Pénzforgalmi jelzőszám: 12011351-01727267-00100005 (Raiffeisen Bank)

Képviseli: Boris Norbert

Szerződés nyelve: magyar

Elektronikus elérhetőség: bazsalikompizzaobuda@gmail.com

Honlap: https://bazsalikompizzabuda.hu

Telefonszám: 06 20 448 78 49

(továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, adatvédelmi és –

kezelési politikáját amelyet, mint adatkezelő (továbbiakban: Társaság/Adatkezelő) magára

nézve kötelezőnek ismer el és alkalmaz.

1.2 A jelen Tájékoztató a Szolgáltatások honlapjain a Felhasználók által megadott Személyes

adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.3 A Tájékoztató rendelkezéseinek kidolgozása során a Társaság különös tekintettel vette

figyelembe az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében („Általános

Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a gazdasági

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

(„Grtv.”) rendelkezéseit, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

(„Ptk.”).

1.4 Ellenkező rendelkezés és/vagy tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki

azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott

egyes honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az adott honlap üzemeltetőjén

ill. az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz,

szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak.

1.5 Ellenkező rendelkezés és/vagy tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki

olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató

hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a

szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt

rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget

nem vállal. 

2

 1. Fogalom meghatározások

2.1 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely

művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése,

rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,

betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé

tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és

megsemmisítése.

2.2 Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt –

meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek

minősül a Társaság. Ezen felül számos Szolgáltatás esetében az adott Szolgáltatás

üzemeltetője is folytat(hat) önálló adatkezelési tevékenységet, amely esetében a Szolgáltatás

üzemeltetője minősül adatkezelőnek. Az egyes Szolgáltatás üzemeltetői által végzett

adatkezelési tevékenységre az adott Szolgáltatás üzemeltetője által a Szolgáltatás honlapján

elérhetővé tett adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések irányadók.

2.3 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy

természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

2.4 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A

jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:

Webáruház Termékeinek kiszállítás, személyes átvételi pont üzemeltetés

Cégnév: Dream Works Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2216 Bénye Fő ut 77

Telephely: 1036 Budapest, Bécsi ut 65

Cégjegyzék szám: 13-09-205538

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 27933446-2-13

Pénzforgalmi jelzőszám: 12011351-01727267-00100005 (Raiffeisen Bank)

Képviseli: Boris Norbert

Szerződés nyelve: magyar

Elektronikus elérhetőség: bazsalikompizzaobuda@gmail.com

Honlap: https://bazsalikompizzabuda.hu

Telefonszám: 06 20 448 78 49Webáruház rendszer szolgáltató:

DotRoll Kft.

 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

  +36 – 1 – 432 – 3232

  +36 – 1 – 432 – 3231

  support@dotroll.com

  11713005-20406563 (OTP Bank)

  Cégjegyzékszám: 01-09-882068

  Adószám: 13962982-2-42

 

Weboldalszolgáltató adatai:

DotRoll Kft.

 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

  +36 – 1 – 432 – 3232

  +36 – 1 – 432 – 3231

  support@dotroll.com

  11713005-20406563 (OTP Bank)

  Cégjegyzékszám: 01-09-882068

  Adószám: 13962982-2-42

 

2.5 Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő vagy az Adatkezelővel szerződésben álló szolgáltatók

által üzemeltetett szolgáltatások, amelyek honlapjain az Adatkezelő adatkezelést végez. Ezen

szolgáltatások: https://bazsalikompizzabua.hu/ honlapon (továbbiakban: Honlap) keresztül elérhető

szolgáltatások.

2.6 Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokat igénybe veszi, és ennek

keretében szükség szerint megad(hat)ja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

2.7 Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Szolgáltatás üzemeltetője által, az egyes

Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe

vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása

érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az

Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak.

Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az

Adatkezelővel sem a Szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, de hozzáfér(het)nek a

Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan,

akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. 

4

Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a

Felhasználót is, az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység

szempontjából.

2.8 Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

III. A kezelt Személyes adatok köre

3.1 Ha a Felhasználó valamely Szolgáltatás felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere

automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

3.2 A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Szolgáltatások igénybevételéhez

kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, szállítási cím, számlázási cím, irányítószám,

telefonszám, e-mail cím, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja.

3.3 Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére e-mailt (pl. üzenetet, olvasói

levelet) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás

nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

3.4 Ha a Felhasználó saját döntése alapján a facebook és/vagy instagram fiókját összeköt(het)i

bármely honlap eléréssel és/vagy alkalmazás eléréssel/belépéssel, akkor az Adatkezelő a

fentiekben hivatkozottakon felül a Felhasználó következő Személyes adatait kezelheti (pl. az

önkéntesen magadott adatok alapján): profilnév, profil URL-je, profil azonosító, profilkép, email cím, megadott lakcím, megadott nem, születésnap, bemutatkozás és weboldal url.

3.5 Ha a Felhasználó saját döntése alapján a Pinterest fiókját összeköti bármely honlap

eléréssel és/vagy alkalmazás eléréssel/belépéssel, akkor az Adatkezelő a fentiekben

hivatkozottakon felül a Felhasználó következő Személyes adatait kezelheti (pl. az önkéntesen

magadott adatok alapján): név, e-mail-cím, telefonszám, fényképek, pin, IP-cím

hozzászólások és bármilyen más információt, amit a Felhasználó megad (pl. a pontos

tartózkodási helyre vonatkozó adatok, eszközbeállítások, vagy fényképeken keresztül, nem,

életkor, és az előnyben részesített nyelv). Ha Felhasználó összekapcsolja a facebook-, a

Google- (opens in a new window) vagy egyéb harmadik féltől származó fiókját a Pinteresttel,

akkor az ezekből a fiókokból származó információkat is felhasználják (például az ismerősei

vagy kapcsolatai listáját) a Pinteresten tapasztalt felhasználói élmény javítására. Ez az adott

fiókok adatvédelmi szabályzatától vagy beállításaitól függ.

3.6 Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez

technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapok

valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az

Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az

ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

3.6 Adatkezelő kifejezetten rögzíti annak tényét, hogy a nem az Európai Unió joga alá tartozó

(nem tagállamban bejegyzett székhellyel rendelkező, nem tagállam honos nemzeti joga alá

tartozó gazdasági társaság) Adatfeldolgozóval az Európai Parlament és a Tanács (EU)

2016/679 Rendelet („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi

XLVIII. törvény („Grtv.”), illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

(„Ptk.”) rendelkezéseit (azok kizárólagos alkalmazását) előíró, az esetleges jogviták esetére a

5

magyar bíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét rögzítő írásbeli szerződést kötött és

tart fenn.

 1. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

4.1 Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis

adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb

színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a

felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről,

illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k

alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal

működése nem teljes értékű.

4.2 Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k

alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezeli: demográfiai adatok (a fenti 3.2

és/vagy 3.4 pontban hivatkozott adatok alapján) valamint érdeklődési kör információk,

szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

4.3 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó

bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során

generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus

eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó

külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan

naplózza.

 1. Az Adatkezelés célja, jogalapja

5.1 Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

 1. a) online tartalomszolgáltatás;
 2. b) online termék értékesítés és/vagy szolgáltatásnyújtás;
 3. c) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
 4. d) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások)

azonosítása;

 1. e) a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások, valamint a hirdetés(ek);
 2. f) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
 3. g) statisztikák, elemzések készítése;
 4. h) közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
 5. i) Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, véleménynyilvánítás, chat, blog,

fórum, képek, videók, stb.) közzétételéhez tárhely biztosítása;

 1. j) közösségi szolgáltatások (fórum, egyes blogok) esetén Felhasználók egymás általi

azonosításának biztosítása, egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé tétele;

 1. k) egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és

részükre a nyeremény biztosítása;

 1. l) webshop szolgáltatás esetén a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának

meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék

kézbesítése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a vételár számlázása, valamint az

6

azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a

számviteli kötelezettségek teljesítése;

 1. m) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
 2. n) a Felhasználók jogainak védelme;
 3. o) az Adatkezelő jogos (jogilag védett) érdekeinek érvényesítése.

A fentiek alapján különösen, de nem kizárólag:

Számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés

 1. c) pont;

Kapcsolattartás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont;

Felhasználók munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja: az

érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság;

Munkavállalók adatainak kezelése jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok;

Szerződéses partnerek adatainak kezelése jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont;

Piackutatási tevékenység jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont;

Marketing tevékenység jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont;

Online regisztráció jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont;

Biztonsági kamera üzemeltetése jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Adatkezelő

jogos érdeke: vagyonvédelem.

Munkavállalók esetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben

meghatározott munkáltatói jogos érdek.

Marketing tevékenység céljából Facebook oldal, Instagram profil is üzemel, a saját

szabályaiknak megfelelően, az adott közösségi oldal saját belső szabályai szerint.

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem

használja fel.

5.2 Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló

nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett

hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve

a róluk generált Személyes adatok a megjelölt céloknak megfelelően felhasználásra

kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a

hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti

adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő a Felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP

címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a

Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak

kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

A webshop szolgáltatás igénybevétele esetén ezen kívül az adatkezelés jogalapja a

Felhasználó által létrehozott szerződés megkötése, illetve teljesítése. Abban esetben, amikor

az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR

vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az

érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez

7

kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és

szabadságainál.

Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást

nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

5.3 Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a

Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek

vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik –

kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett

hozzájárulása esetén lehetséges.

5.4 A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más

természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl.

a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes személy

hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött,

megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

5.5 Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint az általa megadott adatainak (pl.

felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a

megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz

igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy

adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a

Felhasználót terheli, aki az e-mail címet alkalmazta és az adatokat megadta.

 1. Az Adatkezelés elvei, módja

6.1 Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság

elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek

megfelelően kezeli.

6.2 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az

Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten

használja fel.

6.3 Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó

jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az

adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes

adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a

Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg

lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.4 Adatkezelő a neki megadott/részére rendelkezésre bocsátott Személyes adatokat sem

formai, sem tartalmi szempontból nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok

megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

6.5 A 16. (tizenhatodik) életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a

felette szülői felügyeleti jogkört gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők.

Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve

nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet

gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

8

Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre

vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével,

amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül

– nem gyűjt.

6.6 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott

Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső

szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól

kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az

érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem

tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelő

bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-,

vagyoni-, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek

sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára

hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

6.7 Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem

kapcsolhatók össze a Felhasználók által a használat során megadott egyéb adatokkal, sem más

honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.8 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill.

törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes

adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára

való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.9 Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a

technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek

biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg

megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan

hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan

terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív,

akik részére Személyes adatokat továbbít.

6.10 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi

tisztviselő kijelölésére.

VII. Az Adatkezelések időtartama

7.1. Az automatikusan esetileg rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően

legfeljebb a közzétett időtartamon belül tárol(hat)ja, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő

jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének

fennállásáig.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő 2

(két) év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje: a szerződés megszűnését követő

5 (öt) év.

A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 (nyolc) év. 

9

Marketing tevékenység és piackutatási tevékenység céljából kezelt adatok megőrzési ideje: az

adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.

7.2 A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a

Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy

egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő

rendszereiből törlődik. A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is,

ha a Felhasználó a Szolgáltatásról nem iratkozik le és az azokban tárolt hozzászólások és

feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó

kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó

Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a

Szolgáltatás igénybevételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes

adatok megadása hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

7.3 Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által

elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a

Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul

törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén –

jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

7.4 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a

generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt

időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen,

automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett

esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak

kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt

követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozóhatóságokat, illetve szakértőiket ide

nem értve – nem lesz beazonosítható.

7.5 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést

az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett

– korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó

jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az

adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

8.1 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó

személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára

hozzáférést. Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes

adatok Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes

Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon megtekinthetők. Ettől függetlenül a Felhasználó

Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy

tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@semmiextra.hu küldött e-mailben

tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti

hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. Emailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a

Felhasználó e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a

10

tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés

kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az

Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére,

az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása

esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

8.2 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy

módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos

Személyes adatok kiegészítését. Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan

megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az

egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására

irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

8.3 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés

megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog

gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad;

valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési

kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót,

megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény

teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Az Adatkezelő által

küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás

esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

8.4 A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a

Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra

az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes

adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a

Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat

helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó kérheti,

hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés

jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes

adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a

Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez.

8.5 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és

a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben

használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő

részére továbbítsa.

8.6 A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok

kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az

Adatkezelő, valamelyik Szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik személy jogos érdekének

érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése

érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja,

és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt

Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről

11

értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban

továbbításra kerültek.

 1. Adatfeldolgozás

9.1 Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített

Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

9.2 Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött

szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók a részükre az

Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR

által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.

9.3 Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

9.4 Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére kizárólag az Adatkezelő

előzetes hozzájárulásával jogosultak.

 1. Külső szolgáltatók

10.1 A Szolgáltatások üzemeltetői vagy az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához

kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek/vehetnek igénybe, amely Külső

szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt

Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában

foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a

Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn

kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban

alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók a részükre az Adatkezelők által

továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt

rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot

tesznek az Adatkezelők részére. Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett

adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat.

10.2 Belépést könnyítő Külső szolgáltatók

A Szolgáltatások üzemeltetői és/vagy az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához

kapcsolódóan együttműködnek olyan Külső szolgáltatókkal, amelyek a belépést könnyítő

alkalmazásokat biztosítanak a Felhasználók számára. Ezen együttműködés keretében egyes

Személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név) ezen Külső szolgáltatók által az

Adatkezelő és/vagy az Adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E Külső szolgáltatók a

Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják. Az

Adatkezelővel együttműködő Belépést könnyítő Külső szolgáltatók: Facebook Ireland LTD.,

Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd.,

Twitter International Company, Viber Media LLC, Vimeo INC., Yahoo! EMEA Ltd.,

YouTube LLC, tawk.to UK LTD.

10.3 Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók

A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan a Szolgáltatások üzemeltetői és/vagy az

Adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működnek együtt. E

Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben

cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a

12

honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő),

clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb

kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését,

statisztikák készítését. Ezen Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők

a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig

általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie

beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a

clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E Külső szolgáltatók a

részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. Az

Adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók:

Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, Pinterest

Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Viber Media LLC, Vimeo INC.,

Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC, tawk.to UK LTD.

10.4 Testreszabott üzenetküldést biztosító Külső szolgáltatók

A Szolgáltatások üzemeltetői ill. az Adatkezelő együttműködik olyan Külső szolgáltatóval,

amely lehetővé teszi, hogy a Felhasználó a Szolgáltatások keretében általa igénybe vett egyes

szolgáltatásokat más, ugyanezen Felhasználó által használt csatornátok (pl. e-mail, gmail,

Facebook, Messenger, Viber, Instagram, WhatsApp, stb.) is igénybe vehesse. A Külső

szolgáltató cookie-k, kérdőívek használatával ill. a Felhasználónak a Külső szolgáltató

honlapján vagy felületein történt regisztrációjával a Felhasználóról további adatokat gyűjthet,

amelyek vagy önállóan vagy más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a

Felhasználó azonosítására. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat

saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. Az Adatkezelővel együttműködő ilyen Külső

szolgáltató: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc,

Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Viber Media LLC,

Vimeo INC., Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC, tawk.to UK LTD., SendInBlue.

10.5 Fizetést biztosító Külső szolgáltatók

A Szolgáltatások üzemeltetői az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatásaik,

illetve a webshop szolgáltatás biztosításához kapcsolódóan fizetést biztosító Külső

szolgáltatókkal szerződnek. A fizetést biztosító Külső szolgáltatók a rendelkezésükre

bocsátott Személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját

adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik, melyekről bővebb

tájékoztatás az adott fizetést biztosító Külső szolgáltató honlapján érhető el.

Az Adatkezelővel együttműködő elektronikus fizetést biztosító fizetési rendszer Külső

szolgáltatók:

Borgun hf.

Székhely: Ármúli 30, 108 Reykjavík, Izland,

(Az Izlandi Pénzügyi Felügyelet által engedélyezett és az Európai Parlament és a Tanács

2007/64/EK irányelv 4. cikkének (3) bekezdése szerinti pénzügyi szolgáltatások határon

átnyúló szolgáltatásként, Magyarországon történő nyújtására vonatkozóan a Magyar Nemzeti

Bank által nyilvántartásba vett pénzügyi intézmény, MNB azonosító szám: K876109)

Borgun hf. magyarországi közvetítője: 

13

Cégnév: B-Payment Szolgáltató

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.

Cégjegyzék szám: 01-10-047882

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24722137-2-42.

Pénzforgalmi jelzőszám: 16200199-11529288-00000000

(MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK)

Amennyiben a fizetési tranzakció a BORGUN rendszer bevonásával történik, abban az

esetben az adott társaságok adatfeldolgozónak minősülnek.

10.6 Egyéb Külső szolgáltatók

Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel sem a Szolgáltatások üzemeltetői, sem az

Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében

szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Szolgáltatások honlapjaihoz

– akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által,

akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain

folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan

vagy más, ezen Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak

lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem

kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., I,

Ezen Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi

irányelveik szerint kezelik.

10.7 Tárhelyszolgáltatás biztosítása esetén a Szolgáltatások biztosítása szempontjából az

Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti azon Felhasználókat, akik az Adatkezelő által

biztosított felületeket tárhelyként veszik igénybe. A Felhasználó az általa használt tárhelyre

saját döntése alapján feltölthet Személyes adatokat, vagy használhat olyan szolgáltatásokat,

amelyek segítségével Személyes adatokat gyűjthet, rögzíthet, kezelhet a tárhely felületen.

Mindazon esetekben, amikor az Adatkezelő mint szolgáltató tárhelyszolgáltatást biztosít, a

tárhelyen kezelt Személyes adatokkal kapcsolatosan adatkezelési tevékenységet nem végez.

Az itt kezelt adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért a tárhelyszolgáltatás

igénybevevőit terheli minden felelősség.

 1. Adattovábbítás lehetősége

11.1 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa

szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely

Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen

Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető

felelőssé.

11.2 Amennyiben az Adatkezelő a Szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás és

tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik

14

személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen

harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban

a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére

azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor

hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont

szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a

Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen.

Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem

lehetséges.

11.3 Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó

tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

XII. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

12.1 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú

döntésével bármikor – a visszamenőleges hatály kizárásával – módosítsa.

12.2 A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos,

közzétett rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére

nincs szükség.

XIII. Jogérvényesítési lehetőségek

13.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő

munkatársai is az bazsalikompizzaobda@gmail.com e-mail címen.

13.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet

fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu)

fordulhat.

13.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a

törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye

vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

13.4 Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót esetileg is tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről

és eszközeiről.

Budapest, 2021. december 1.